شعر داستان و ......

درس سوم

Ability = توانايي
Afraid (of) =
ترسيده از نگران از
Amount=
مقدار
Area =
منطقهناحيه
Basis=
اساس زمينه
Brain =
مغز
Briefly=
به طور خلاصه
Call up =
زنگ زدن به

Chemical = شيميايي
Conscious=
هوشيار

Dead=مرده
Detail=
جزء
Emotional =
احساساتي
Enter =
واردشدن
Even =
حتي
Event =
واقعه رويداد
Exist =
وجود داشتن
Feeling =
احساس
Foreigner =
بيگانه خارجي
Forest = ‌جنگل

Hear about =
شنيدن درباره
Hobby=
سرگرمي
Information=
اطلاعات
Interest =
علاقمندي
Jet =
جت
Look after =
نگهداري كردن مراقبت كردن

Loss = زيان ضرر
Memory =
حافظه
Mental =‌
رواني
Mind =
حافظه
Mistake =
اشتباه

Object = مفعول- جسم
Occur =
‌اتفاق افتادن

Over and over =‌بارها و بارها
Over learning=
زياد ياد گرفتن
Pace=
گام - قدم
Painful =
دردناك
Photographic =
فتوگرافیک  
Physical=
جسمي فيزيكي
Poem=
شعر
Psychologist=
روانشناس
Question=
سؤال سؤال كردن

Recall= دوباره زنگ زدن
Record =
ضبط كردن
Responsible=
مسؤول
Scene=
منظره چشم انداز
Search for =
جستجو کردن برای  
Shopkeeper =
مغازه دار- فروشگاه دار
Slow down=
آرام كردن كم کردن
Sorry about =
متأسف از
Stick in ones mind =
در حافظه ماندن
Talk with =
صحبت كردن با
Thus =
بنابراين
Turn up =
بالا بردن
Weekend =
آخرهفته تعطيلات

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 22:49  توسط mohammad Ebrahimi  | 

A.Complete the words with proper letters and then write them. (1)

We may lose completely con-ious memory of very important events if they are

 

diffic-lt or p- -nful. His son has a phot-graphic memory.

 

1.                      2.                     3.                     4.    

 

B. Fill in the blanks with the following words.  (3)

   (call up-interested in-describe-habit-details-information-illnesses)

5. The policeman asked Ali to …………how the accident happened.

6. “Would you give the ………..of the accident?” “Yes, of course. I was on the scene.”

7. “How does loss of memory occur?” “It happens in some mental and physical ……. .”

8. “Does Hadi like the films about the sun and stars?”

       “Yes, he is very …………scientific subjects.”

9. “When did you …………your friend?” “I telephoned him before dinner.”

10. “Can you give me some ………….about computers?”

“Yes, of course. I know different computer systems.”

 

C. Complete the following sentences with your own knowledge. (1)

11. Those who have weak …………..……cannot recall things easily.

12. There are several ways which help us to remember things for a long time. One of them is ………………….. .

 

D. Write the correct form of the words given in the brackets. (1.5)

13. Birds ………….…….from cold places to warmer ones in winter. (migrate)

14. We’re sure that life does not …………….………on that planet. (existence)

15. I don’t know the reason for the ………….………of birds. (migrate)

E. Choose the best choice. (2)

16. Did you take off your shoes when you went in?”

“Yes, I took ………….. .”

   a. them off             b. off it                     c. off them                d. it off

17. The police found that he was responsible ………….the accident.

   a. to                       b. for                        c. of                 d. about

18. They were very sorry …………..the problem.

   a. in                       b. at                  c. of                 d. about

19.“Will you let him  give back the money?”   “Yes, I will let him  give ………. .”

   a. back it                b. it back           c. back them              d. them back

 

F. Put these words in the correct order. (2)

20. and-each-Reza-are-to –other-Ali-similar.

……………………………………………………………………………………………..

21. him- before- called- I- eight o’clock- up.

……………………………………………………………………………………………….

G. Look at the picture and then answer the question. (1)

22. What is the boy going to do?(wash the car)

………………………………………………………………………………………………

H. In the following words,which word has a different stressed pattern? (1)

23. a. important         b. mechanic       c. together                d. exercise

24. a. tomorrow         b. already          c. policeman               d. garden

 I. Language Functions: Match the following questions with their answers. (1.5)

25. What do your sons do in their free time?       a. She is very clever.

26. What does your sister do at weekends?         b. She reads story books.

27. What do Iranians do at weekends?                     c. They usually play football.

d. It depends. They do many                                            different things.

J. Read the following sentences and choose the best choice.( 2)

28. “Most things are forgotten in the first hour or day after they are learned,

   but less isforgotten after a week or so.”  This means that …………… .

   a. pace of forgetting doesn’t change.

   b. forgetting is slow at first and then it becomes fast

   c. after a week we never forget anything

   d. forgetting is faster right after learning things

29. When the loss of large areas of memory occurs, …………… .

   a. we can remember everything                b. forgetting never takes place

   c. painful things are recalled            d. we cannot remember most things

K. Read the following passage and choose the best choice . (1.5)

                        Our teacher opened the book and read the lesson. I was surprised to see how well I …30…it. All he said seemed very easy to me. I think, too, that I had never listened to him so …31…before and that he had never before explained everything so well. It seemed that he wanted to give us all he knew before going …32… . It also seemed that he wanted to put all he knew to our heads in that one hour.

30. a. educated          b. understood         c. considered         d. confused

31. a. carefully          b. carelessly          c. politely                       d. silently

32. a. away                b. inside                 c. far                   d. swimming

L. Read the following passage and then answer the questions. (2.5)

A good reader uses many different patterns of reading and study. Each involves the use of a variety of skills and attitudes. The pattern used depends upon the type and complexity of the reading material and the purpose for reading, the reader's own language development and familiarity with the kind of ideas expressed. For example, a different pattern would be used for reading a novel than for reading an electrician's manual to learn how to repair a TV set.

 

33. According to the passage, while reading …… .

   a. each reader must use a different skill  

  b. the reader must understand the writer’s ideas 

   c. readers use different skills and attitudes

  d. a reader should repeat the ideas  

 

34. We understand from the passage that …….. .

   a. reading materials are complex                     

   b. reading novels is similar to reading manuals

   c. for each pattern of reading we need a different skill 

 d. there are different types of reading materials

 

35. The word “each” in the first line refers to ……..  .

   a. a reader                     b. study             c. skill                       d. pattern

 

36. The passage is mainly about ……. .

   a. reading materials                         b. good readers

  c. skills and attitudes                        d. kinds of reading

 

37. An electrician manual should be ……. .

   a. something for learning                 b. something for reading           

   c. a science                                      d. something for playing

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 22:43  توسط mohammad Ebrahimi  | 

درس سوم

افعــال دو كلمه اي

در انگليسي گاهي بعضي از افعال با يك يا چند حرف اضافه تركيب شده و افعال جديدي را بوجود مـي آورند .

نگاه كردن

look at

چرخيدن

turn 

مراقب بودن

look after

روشن كردن  

turn on       

جستجو كردن

look for

خاموش كردن      

turn off

چشم براه بودن

look forward

زياد كردن

turn up 

همانگونه كه بيان شد افعال دو كلمه اي از يك فعل اصلي و يك يا چند حرف اضافه تشــكيل مي شوند كه  به دو دسته ي افعال دو كلمه اي جداشدني و افعال دو كلمه اي جدانشدني تقسيم مــــــــي شوند.

افعـال دو كلمه اي جدا شدني

چنانچه افعال دو كلمه اي شرايط زير را داشته باشند ، مي توان آنها را از يكديگر جدا كرد .

الف) متعدي باشند يعني بعد از آنها مفعول بكار رفته باشد .

put on ( لباس پوشيدن ) - turn down ( خاموش كردن) _ call up ( تلفن زدن )

ب) حرف اضافه ي آنها يكي از حروف اضافه ي over-back-down-up-out-in-off-on باشد .

تذكر: در اينگونه از افعـال دو كلمه اي چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا مي توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بكـار برد ولي اگر مفعول بشكل ضمير مفعولي باشد ، حتماً مي بايست آنرا قبل از حرف اضافه بكار برد .

He is putting on his shoes.    He is putting his shoes on.       He is putting them on.

افعـال دو كلمه اي جدانشدني

الف )چنانچه افعال دو كلمه اي لازم باشند كه در اين صورت بعد از آنها مفعول بكار نمي رود .

get up ( بيدار شدن) – come back ( برگشتن )

 ب ) يا اينكه حرف اضافه ي متعاقب فعـل ، غير از حروف اضافه ي  فوق باشد كه در اينصورت فعل و حرف اضافه ي آن بهيچ وجه جدا نمي شوند و در اين حـالت مفعول چه بشكل اسم و چه بشكل ضمير بعد از حرف اضافه قرار مي گيرد .

He is looking for his son.

He is looking for him.

گزينه ي درست را انتخاب كنيد.

1.He puts ……………. His best coat to go to a dinner party.

a.in                               b.by                             c.on                          d.off

 

2.I want to …………… now.

a.turn it on                    b.turn on it                  c.turn the radio on    d.b and c

 

3.Your shoes are dirty.Please …………… them …………… .

a.put-on                        b.turn-of                      c.take-off                  d.pick-up

 

4.Have you given back the book?Yes , I have …………… .

a.given it back          b.given back it         c.given the book back       d.all

 

5.Is he looking for his son? Yes , he is …………….. .

a.looking for him                    b.looking him for

  c.looking his son for            d.all

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 22:41  توسط mohammad Ebrahimi  | 

In the name of God

1. Police hope that the public will help them ……..the terrorists.

a. finding          b. to find          c. found            d. finds

2. Fortunately, he was made     …      my money back.

a. giving           b. give             c. gave            d. to give

3. Would you mind helping me     …      this can?

a. opens           b. open            c. opening          d. opened

4. Most working environments are improved by      …      a few plants and pictures.

a. to add          b. adds            c. adding           d. add

5. I was too tired.That is why I stopped to -----.    

  a. amuse          b. shout             c. relax                   d. say

6. Take a short look at yourself in the ----- before leaving the house.

        1. movement      2. mine           3. mirror            4. mood

7. Mr Moosavi seemed very angry and spoke in an impolite -----.

1. tap          2. term              3. tool                       4. tone

8. Ability to laugh  or make people laugh .

a. human             b .humor        c. handle                d.heart

9- Using a mobile phone while driving …………….the driver and may cause an accident .

a .reacts             b. moves            c. distracts         d .takes

10.I called my friend , but his mother said he wasn,t home there, I left a ………

a .memory       b. message           c. mistake           d. mystery

11. The speaker gave an interesting      …      on the importance of learning computer skills.

a. communication b. attention              c. expression      d. presentation

12. They tried to hide the truth from Mary, but she was already    …    of everything.

a. tired            b. ashamed               c. aware           d. afraid

13. Miss Taylor is an excellent teacher and she has a good     …     with her students.

a. projection      b. relationship     c. presentation    d. involvement

14. He could not give a good     …     since he was in a bad mood.

a. gesture         b. reward         c. speech          d. sense

15. We all need     …     in our daily diet.

a. humor           b. exercise               c. silence          d. variety

16. Maybe I'm losing my sense of      …      but I didn't find that show at all funny.

a. embarrassment       b. humor           c. excitement     d. fear

17. She ended her      …     yesterday and spoke to the police about the accident.

a. public           b. recent          c. silent            d. possible

18. We need to increase      …     awareness of dangerous diseases like AIDS.

a. stance          b. silence          c. audience        d. balance

19. The office wants to ………………….working hour from 25 to 30 pre week .

a. enjoy                b. decrease          c. increase      d. evaluate

20. The ----- on Mary’s face showed that she was very excited.

a. expression     b. decision     c. attention     d. function

21. Most people are ---------- of the dangers of smoking.

a. facial     b. formal    c. aware     d. instead

22. Could you turn the ---------- down, please? I’m going to sleep.

a. note    b. tool    c. tap    d. volume

23. The football match was full of ---------- and we all enjoyed it.

a. expression    b. function      c. excitement     d. permission

24. Please ---------- your hands if you agree with the decision.

a  . grow      b. hold    c . raise   d. rise

According to some researches, the younger people are basically different from the older ones. The old no not understand all the problems of the modern world. On the other hand, the younger people have grown up with these problems and are deeply concerned about them. The older people still control the business organization, government and education. They younger people want to make change in these areas to fit the needs of modem society. In order to end to their differences, both the older and younger people realize that the world has changed and that new answers are necessary for many problems of the society

  25.According to the passage, the younger and the older people.
a. don’t have the same ideas        b. don’t have different ideas
c. have the same idea            d. understand each other very well     
26.The passage tells that the ……..……in the society
a. younger and the older people are powerful.                        

b. older people are more powerful than younger people            

c. younger people don’t like power                                            

d. older people have lost all their powers
27-The older and younger people both agree on ……….. the present world.
a .keeping         b .realizing       c. changing              d.protecting

In The name of God

1. She said the letter was personal and wouldn't let him    …      it.

a. read            b. to read         c. reading         d. reads

2. I wish you wouldn't wear glasses. They make you    …      older.

a. looking          b. looked          c. look             d. to look

3. You can practice your speaking skill by ……….in front of a mirror.       a. .speak      b. to speak            c. speaks         d .speaking

4. We were made     …      silent during his lecture.

a. being            b. to be           c. be                      d. been

5. Having eye ----- with the audience makes your speech more effective.

1. contact     2. confidence     3. capacity        4. communication

6. People always ----- Mr Brown because he's a very honest person.

1. disturb           2. respect              3. involve                4. raise

7. A movement of your hands , arms, or head that shows how you feel or think .

d .posture        c. gesture    b. partner           a.nutrient   

8.I am very tired today, please don,t ……………….me.

d .amuse           c. disturb    a. increase              b. intend    

9 It is very important to …………   on   the road when you are driving.

d. include          b .protect         c .react            a. concentrate

10.good eye …………….helps your audience feel more relaxed.

a. connect           b. content        c. comment           d .contact

11. Most of the young people have a ----- opinion about future.

a. positive         b. lazy           c. facial              d. comfortable

12. She is very religious, that's why she has no    …      of dying.

a. excitement     b. humor           c. fear             d. importance

13. The restaurant is famous for its friendly       …      and excellent service.

a. variety         b. nutrient        c. habit            d. atmosphere

14. I would like to     …    how important it is for people to learn foreign languages.

a. encourage      b. emphasize      c. concentrate    d. increase

15. Those who have    …    in themselves aren't afraid of facing difficulties.

 a. experience     b. confidence      c. experiment     d. excitement

16. If you keep the same speed of words when speaking, you    …   the "voice projection" communication power tools.

a. improve         b. distract        c. create          d. ignore

17. I am sure that you will    …    all the difficulties if you keep on working like this.

a. raise            b. stretch         c. overcome              d. forbid

18. She has always had difficulty    …     with others because she is very shy.

 a. comparing      b. communicating c. disturbing       d. influencing

19. The music was so loud that        …      him from his work.

a. distracted      b. ignored         c. lowered         d. leaned

20. The president made a very interesting ---------- in his meeting with the teachers.

a. situation    b. research     c. formation     d. speech

21. You need a great ---------- while driving your car.

a. influence    b. examination   c. attraction     d. concentration

      Sports are a great way to have fun and stay active. You have lots of choices about which sports to do and whether to take part in sports competitions or just play them for fun. One person might be happy to play ping-pong at the park, while another person may prefer being on a basketball team that competes against other teams.

      Competition can make sports more exciting. But because somebody wins and somebody loses it also can make you feel pressure. A little pressure can be OK. Too much pressure is bad news.

 

22. In paragraph 2, the writer is talking about ………………… .

              1) individual sports                                     2) team sports

              3) the pressure of competitions                   4) exciting sports

23. The pronoun ' it' (last line) refers to ………………. .

              1) competition             2) sport                   3) sports activity     4) having fun

24. According to this passage which statement is correct?

              1) Sports competitions are great fun, whether you win or lose

              2) Feeling a little excited in competitions is OK.

              3) When you're active, you're actually playing a sport.

              4) You must stay happy even if you lose.

25. The writer agrees with ………………. .                                            

 1) winning      2) losing         3) pressure    4) competition

26. Too much pressure is bad news. ' It means that ……………….. .          

       1) it's terrible to get excited    2) you shouldn't become excited at all

3) if you lose, it's bad news        4) you can't have fun when you're too excited

 

1. By     …       hard, we could finally solve the problem.

a. try                     b. tried            c. trying           d. to try

2. This math teacher has always made the students       …  

    a solution by themselves.

a. to find          b. found           c. have found      d. find

3. Don't ----- against the chair while you are talking to your teacher.

       a. leave              b. stay          c. lean           d. cycle

4. Most of the people have a fear to speak in -----.

1. state         2. stance            3. posture               4. public

5.They made us ………..the room.

 a. to clean         b. cleaned           c .clean         d. cleaning

6. My brother didn't ----- me to do my homework.

     a. let               b. make              c. enjoy             d. help

5. Since she was ill during the exams , they let him ………..it.

a. take              b .to take              c .taking             d. took

6.Practice your speech in front optf a mirror to your way of………………

a .projection      b. promotion       c.  presentation   d. position

7.The teacher raises and lowers his voice to keep the students ……………..

 a. embarrassed          b. involved        c. changed           d. lift

8. The bed was so ----- that I didn't like to get up.

a. wonderful   b. reliable          c. probable          d. comfortable

9. How did Mary ----- when she heard about the accident?

  a. force             b. react          c. mention             d. affect

10. The ----- on Mary's face showed that she was very excited.

  a. reaction          b. decision         c. attention     d. expression

11. Mrs Ahmadi is quite ----- because she has lost her job.

  a. facial        b. nervous         c. positive              d. negative

12. Nowadays ----- with each other is easier and faster than the past.

1. observation    2. concentration  3. communication 4. presentation

13. I would just like to …………….how important it is for people to learn foreign languages.

a. decrease           b. bother      c. emphasized. distract

14. I felt ………………….that I  would pass my driving test

. a. useful             b. confidence        c. involved        d .public

15. The television company has lost a large parts of its       …       since it changed its programming.

a. confidence      b. difference      c. experience      d. audience

16. Please try not be      …     during the examination.

a. damaged               b. smooth          c. entire    d. anxious

17. Our teacher     …     on the main points in each lesson.

a. raises           b. controls         c. reduces         d. emphasizes

18. Sorry to     …     you again Ted, but could you just answer one more question?

a. influence               b. disturb         c. protect         d. bend

19. It seems that she isn't     …     of the dangers of driving fast.

a. aware           b. anxious         c. nervous         d. positive

20.I like my new job because there is so much ………………in it,

d. .speech      a .effect                  b .variety         d. energy

22.The teacher raises and lowers his voice to keep the students ……………..

a. embarrassed           b. involved          c. changed        d. lift

Education is the process by which people get knowledge, skills, habits, and values. The word education is also used to describe the results of the educational process. Education should help a person become a useful member of society. It should also help him develop an understanding of his culture and live a better life. The most common way to get an education is to take part school. But much education also happen outside the classroom.
Education involves both learning and teaching. Sometimes, people learn by teaching themselves. But they also learn with the help of other people such as parents or teachers. Parents are a Childs first and perhaps most important teachers. But few parents have either the time or the ability to teach their children everything that they need to know. A modem society cannot continue its life without education. But most nations consider educations benefits to individuals equally as important as its benefits to society.
23-the writter of the passage believes that ……………..of the parents don,t have time to teach their children.

a. few            b. many              c.most              d. any 
24. the general way to receive education is …………..

a. to teach ourselves    b.to help people   c to participate school   d.to buy books

25. The word they in line 9 in second paraghraph refers to ……
a.pepole        b.teachers      c.parents         d.children
26. we understand from the passage that most parents send their children to school because they ………
a. are too busy to teach them at home.    b. don’t get much benefit from teaching
c.have to attend schools themselves.      d.have enough time to teach their chidren
27. Education includes ……………….
a.learning and reading    b. only teaching    c. only learning  d. learningand teaching
28. It is………………… to be educated without attending school.
a. impossible         b. possible          c. necessary            d.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:24  توسط mohammad Ebrahimi  | 

 درس دوم:
مهارت هاي خواندن
(اطلاعات صريح وغير صريح)

1.يكي ديگر از مهارت هاي خواندن دريافت اطلاعات صريح (Explicit Information) كه به روشني در متن آمده و اطلاعات غيرصريح(Implicit Information) كه بايد آنها را از متن استنباط نموده است.

2 – از ديگر مهارت هاي خواندن حدس زدن معني كلمات ناآشنا در متن با آگاهي از شيوه هاي ساخت واژه از طريق افزون پسوندها و پيشوندها است. به چند مثال توجه كنيد.

Motion (n) --> motion less (adj)
React --> reaction (n)

  دستور زبان
A- كاربرد فعل همراه مفعول و مصدر بدون to

1 – افعالي مانند let (به معناي اجازه دادن) و make( به معناي مجبور كردن و باعث شدن) ساختار زير را دارند.

Verb + object + bare infinitive
فعل +مفعول/ضمیر مفعولی +to مصدر بدون

به مثال زير توجه كنيد.

The teacher made me give a speech in the class.

معلم مرا مجبور كرد كه در كلاس سخنراني كنم.

My mother makes me go bed early every Friday.

مادر من مرا وادار مي كند كه هر جمعه زود به رختخواب بروم

My brother lets me work with his computer.

برادرم به من اجازه مي دهد كه با كامپيوترش كار كنم.
2 – فعل help نيز از ديگر افعالي است كه با اين ساختار به كار برده مي شود اما آن مي تواند با مصدر با to نيز دنبال شود.

Exercise helps your body (to) us the extra calories that are coming from food.

ورزش به بدن شما كمك مي كند كه كالري هاي اضافي را كه از غذا مي آيند، استفاده  کنید

B- كاربرد فرم Ing دار فعل بعد از حروف اضافه by جهت بيان روش انجام فعل :

 

 1. استفاده از by به اضافه فرم ing دار فعل ، روش يا وسيله اي را كه جهت انجام كاري به كار مي گيريم، نشان مي دهد.

You can improve your speaking ability by practicing hard.

شما مي توانيد با تمرين زياد توانايي صحبت كردنتان را بهتر كنيد.
2 – هنگامي كه by به اضافه فرم Ing دار فعل در اول جمله مي آيد، بعد از آن يك كاما قرار مي گيرد.

By + دار فعلingفرم و ……
By moving too much , you may distract your listener.

بازديد حركت كردن، شما ممكن است مخاطبانتان را آشفته كنيد.  

  نقش جمله

1 – از ديگر نقش هاي جمله مي توان به «تعميم دادن» (Generalizing) اشاره كرد.
گاهي شما مطلبي را خيلي اساسي و كلي بيان مي كنيد كه در بيشتر اوقات و نه هميشه حقيقت است. به اين نقش كلي گويي يا تعميم دادن مي گويند. اين حالت معمولاً با كلماتي از قبيل all every – most و .... بيان مي شود. مانند :

Everybody should have some kind of education whether they are rich or poor

همه بايد نوعي از تحصيلات را داشته باشند چه ثروتمند باشند چه فقير.
2 – نقش ديگر جمله كه در اين درس به آن اشاره شده «دادن دستورالعمل» (Instruction) مي باشد. در اين حالت نويسنده دستورالعمل هايي را به خوانند مي دهد. اين گونه جملات معمولاً با يك فعل امري شروع مي شوند.

Try to include personal stories or recent events to add fun to your speech.

سعي كنيد داستان هاي شخصي يا اتفاقات اخير را به سخنراني خود اضافه كنيد تا به آن مزه اي داده شود.

   تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه ها انتخاب كنيد.

1. Aerobic exercise helps the heart ……… more oxygen to the muscles.

1) to send
2) sending
3) sent
4) be sent  

 

2. A group of people watching or listening to something are called ……..

      1) audience
       2) conference
       3) meeting
       4) speech  

 3. The boss ….. the importance of night working to the workers.

      1) communicated
      2) concentrated
      3) emphasized
      4) distracted  

 4. I don’t let you …. To school because you are ill today.

        1) go
        2) to go
        3) going
        4) gone  

 

 

 

5. Exercise can help you …… yourself at a healthy weight.

1) Keeping                2) Kept
3) To keeping             4) Keep  

6. By……..deeply several times, you can control your nervousness.

        1) breath
        2) breathing
        3) practicing
        4) practice  

7. You can improve your speaking ability by …. In front of a mirror.

       1) speak
       2) speaking
       3) spoke
       4)spoken  

8. By …. Formal clothes, you will show respect to your audience.

       1) wear
       2) to wear
       3) wearing
       4) wearied  

9. Asking questions can make the audience….. on your speech.

1) concentrate             2) concentrated
3) concentrating       4) to concentrate  

10. Let your audience ….. your question.

1) to ask               2) asked
3) asking               4) ask  

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:20  توسط mohammad Ebrahimi  | 

In the name of the Most High

Suffixes  are letters added at the end of a word to (form a derivative) make another word .

صفت= ful + اسم

colour  + ful           colourfulرنگي                     

power + ful            powerfulقدرتمند                   

use + ful                  useful مفيد                         

صفت= ous + اسم

fame + ous                  famouseمشهور                 

danger + ous              dangerousخطرناك              

mystery + ous           mysteriousمرموز               

صفت منفي=less  +  اسم

care + less                 carele بي دقت                      

use + less                  useless                     بي فايده 

hope + less                hopeless   نا اميد                    

اسم=ship + اسم

friend + ship                 friendshipدوستي            

relation + ship              relationshipرابطه            

man + ship                    manship     انساني                

صفت=y + اسم

rain + y                   rainy باراني                        

sun + y                  sunny                آفتابي         

water + y               watery                           آبكي

قيد حالت= ly + صفت

bright + ly                brightlyبه روشني                      

happy + ly                happily با خوشحالي                

sad + ly                     sadly با ناراحتي                       

صفت= ly + اسم

friend + ly               friendlyدوستانه                              

day + ly                   daily روزانه                                     

cost + ly                 costly قيمتي                           

فعل= en+ صفت

short + en               shorten  كوتاه كردن                        

sharp + en               sharpen تيز كردن                          

weak + en               weaken ضعيف كردن                  

صفت=al  + اسم

nature + al                 naturalطبيعي                       

person + al                personal    شخصي             

univere + al              universal جهاني                   

اسم=ness + صفت

good + ness                goodness خوبي                   

weak + ness                weaknessضعف                    

busy + ness                business شغل                

 

صفت= en + اسم

gold + en                    goldenطلايي                              

wood + en                  wooden      چوبي                  

wool + en                   woolenپشمي                  

اسم = th + صفت

Warm + th                      warmthگرما                         

hong + th                       length                           درازا

wide + th                       widthپهنا                      

اسم = tion + فعل

explain + tion              explanationتوضيح                   

direct + tion                directionجهت                        

migrate + tion             migrationمهاجرت            

اسم= al + فعل

arrive + al                      arrivalورود                       

deny + al                        denialانكار                        

refuse + al                      refusalامتناع               

اسم= ence /ance + فعل

exist + ence               existenceوجود                     

guide + ance              guidanceراهنمايي                 

refer + ence               referenceمرجع              

اسم=ment + فعل

agree + ment                 agreement   توافق                 

move + ment                 movementحركت                 

punish + ment               punishment  مجازات      

اسم = ing + فعل

drive + ing                  drivingرانندگي                      

smoke + ing                smoking  سيگار                    

run + ing                    runningدو                    

صفت فاعلي= ing + فعل

bore + ing                   boringخسته كننده                   

interest + ing              interestingجالب                        

surprise + ing             surprisingتعجب آور       

اسم فاعل=er + فعل

play + er                   player              بازيكن         

teach + er                 teacher                   مدرس    

write + er                 writerنويسنده                   

صفت مفعولي= ed + فعل

confuse + ed                 confusedگيج شده                    

excite + ed                    excitedهيجان زده                 

shock + ed                   shockedتكان خورده     

Note : Sometimes , some changes happen in the spelling of new words .

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:17  توسط mohammad Ebrahimi  | 

1-Value  ارزش

2-Education آموزش         

3-End   هدف     

4-Means   وسيله   

5-In other words به عبارتي ديگر 6- educate  آموزش دادن             7-Only  فقط               

8-For  با                

9-Purpose  هدف             

10-Them      به آنها

11-To fit  آماده كردن    

12-For life  براي زندگي       

13-As soon as        بمحض اينكه  14-realize   فهميدن ،تشخيص دادن

15-Fact  واقعيت         

16-Understandفهميدن متوجه شدن

17-That كه        

18-Important   مهم         

19-Choose   انتخاب كردن         

20-System سيستم ،روش   

21-Really واقعاَ      

22-Enough كافي      

23-Prepare آماده كردن   

24-Just    تنها           

25-First  اولين

26-One شخص،فرد

27- Finds به آن دست مي يابد

28-Countinue ادامه دادن

29-With به          

30- Old قديمي         

31-Without بدون   

32-Examining  آزمايش كردن    33-To see  فهميدن  

34-Whether آيا            

35-In fact واقعاَ        

36-Suitable مناسب  

37-Or notيا نه                                 --------2------

38--modern پيشرفته ،مدرن

39-countriesكشورهاي   

40-for some time مدتي   

41-fashionable متداول،رايج

42-to think (فكر كردن) اين فكر

43-that كه    

44-by  با ، بوسيله ي

45-free آزاد،رايگان

46-for all براي همه ،همگاني

47- rich ثروتمند  

48- poor فقير       

49-clever با هوش   

50-stupid  كودن ، كم هوش

51-solve حل كردن

52-all the همه ي

53-problems مشكلات      

54-society  جامعه    

55-build  ساختن ، ايجاد كردن

56- perfect كامل     

57-nation مليت

58- but امّا

59-already قبلاَ ،از قبل

60- see فهميدن       

61-that كه        

62-find  در يافتن      

63-in  در، درون

64-such  چنين ،اينگونه    65countries كشورها

66-far larger بسيار بيشتر

67-number  تعداد،نفرات

68-of  از 

69-people  مردم ، افراد

70-with داراي  

71-university  دانشگاهي 

72-degrees  مدارك   

73-than  نسبت به 

74-jobs،مشاغل  شغل ها

75-for them براي آنها

76- to fill موجود مي باشد

77-because of  به خاطر

78- refuse  امتناع كردن

79-to do انجام دادن  

80- what آنچه را كه      

81-think   فكر مي كنند  

82-low پايين ، پست 

83-in fact  در واقع       

84work withhandsكارهاي عملي

-----3 -------

85--have to بايد           

86-work كار ، فعاليّت   

67-completely uneducated

كاملاَ بيسواد          

68-farmer  كشاورز        

69-may be شايد باشد      

70-more important مهم تر 

71-than   از     

72- that of (در اينجا ) كارِ

73- professor استاد دانشگاه ، معلم 

74- live  زندگي كردن-             75-without  بدون ِ

76- die  مي ميريم  (مردن)

77-if  اگر   

78-no food هيچ غذايي 

79-no one  هيچ كس 

80- cleanتميز كردن   

81- take a way دور كردن (نگهداشتن)                               -82-rubbish آشغال ، زباله 

83-from  از   

84-get دچار شدن به ، گرفتن

85-terrible  وحشتناك ، خطر ناك 

86-towns   شهر ها

-------4 -------

87-however  هر چند

88- say that مي گوييم كه  

89- all of us  همه ما    

90-must   بايد

91-be educated تحصيل كردن

92- prepare آماده نكردن 

93- person              شخص ، فرد-94-do best به بهترين وجه انجام دهد

95- know  دانستن        

96- that  كه     

97--  all jobs   همه ي شغل ها

98-useful   مفيد      

99- be ashamed  خجالت كشيدن

100--one's work   كار (شغل) خود

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:13  توسط mohammad Ebrahimi  | 

F & L.NAME:…………………………………   NO:………………

choice – health – worried – poor - channels-improve –

 habits – relaxed – wide - average

1-Your ……………………was low last year.

2-Practice will …………………your average.

3. I stayed at home and …………………………………… .

4. It’s hard for me to make a good ………………..………. .

5-There are many TV……………….….in some countries.

6-Mr Amini was very …………………….about his son.

7-Many people don’t work on………………………

8- In Tehran people have a ………………………choice.

9-Some of people are rich. Some are………………..

10-resting at home will improve your………………………

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:10  توسط mohammad Ebrahimi  | 

The heart of a true friend

To love without condition,

دوست داشتن بدون شرط

to talk without intention,

حرف زدن بدون منظور

to give without reason,

بخشیدن بدون دلیل

and to care without expectation

و مراقبت بدون توقع

is the heart of a true friend.

قلب یک دوست دوست واقعی است.

When I born, I Black

When I grow up, I Black,

When I go in sun, I Black,

When I scared, I Black,

When I sick, I Black,

...And when I die, I still black

And you white fellow,

When you born, you Pink,

When you grow up, you White,

When you go in sun, you Red,

When you cold, you Blue

when you scared, you Yellow,

When you sick, you Green,

And when you die, you Gray...

And you call me colored!? 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:8  توسط mohammad Ebrahimi  | 

درس دوم

يكي از كاربردهاي it استفاده در فرمول زير مي باشد كه نشان دهنده يك امر كلي و عمومي مي باشد .(این حالت برای بیان واقعیت گفته می شود)

It + is / was + صفت + to مصدر با + بقيه جمله

 

It is important to learn a foreign language.

It is dangerous to swim in the river.

It was difficult to climb a tall tree.

چنانچه بخواهيد شخص خاصي را مورد نظر قرار دهيد از فرمول زير استفاده مي كنيد .

It + is / was + صفت + ( for +  ( مفعول + to مصدر با + بقيه جمله

It is necessary for you to come on time.

It was easy for Ali to speak English.

مي توان جملات فوق را بشكل زير تغيير داد .

It is dangerous to drive carelessly.

Driving carelessly is dangerous.

It is forbidden to smoke in this room.

Smoking in this room is forbidden.

نمونه سوال  

1. It   is  necessary ………………… early  to  class.

a. come   b. to  come   c. coming      d. came

2. It was necessary ……………………. polite.

a. for him to be        b. for to be him

c. him to before      d. to be for him

3. It is forbidden ……………… in this bus.

a. smoke   b. smoking   c. to smoke   d. smoked

4. It is useful for ……………………. to walk in the park.

a. she     b. her       c. hers         d. she's

 

5. ………………… for a long time made him tired.

a. Work    b. Worked    c. Working    d. Works

6. Is it difficult to learn English?

No, ……………….. English is easy.

a. to learn   b. learned  c. learns   d. learning

 

اسم مصدر Gerund

در انگليسي اسم مصدر را با اضافه كردن ing  به انتهاي شكل ساده فعل بوجود مي آورند . اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل مي كند .

smoking – swimming – speaking – watching

موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زير مي باشد :

1-     به عنوان مبتداي جمله

Learning English is not difficult.

2-     به عنوان مفعول جمله كه در اين حالت پس از برخي از افعال بكار ميرود .

I like swimming in the river.

تذكر : افعالي كه پس از آنها مي توان از اسم مصدر استفاده كرد عبارتند از :

avoid – enjoy – finish – imagine – keep – mind – miss – like – stop – mind – dislike

تذكر : پس از برخي از افعال هم مي توان از اسم مصدر و هم از مصدر با  to استفاده كرد . تعدادي از اين افعال عبارتند از

allow – begin – forget – mean – like – prefer – remember – agree

He likes to go / going to the park.

3-     پس از حروف اضافه مانند : on – in – at – from – of ) ( از اسم مصدر استفاده مي شود .

I am tired of sitting here.           

4- پس از تركيبات زير از اسم مصدر استفاده مي شود .

It's no good – It's no use – can't help – can't stand

It is no good going outside in this rainy day.

 

يادآوري :اسم مصدر مي تواند به تنهايي يا همراه يك عبارت بكار رود .

Learning is easy.

Learning English is easy.

Learning English at school is easy.

1. I’m tired of ……………… on this chair.

    a. sitting   b. sit         c. sat             d. to sit

2. My brother enjoys ……………… in the river.

    a. swim      b. to swim     c. swimming       d. swam

3. Is it dangerous to drive on this road?

No, ……………… on this road is not dangerous.

    a. drove      b. driving    c. drive         d. drives

A. Complete the words with proper letters and then write them. (1)

Education should prep-re children for life. We need doctors to c-re the sick

 

people.The student was ash-med of what he did. We should examine it to see

 

whether it is in fact s-it-ble  or not.

 

1.                      2.                             3.                             4.

 

B. Fill in the blanks with the following words.  (4)

(understand-responsible-degree-discussion-really-average-educated-society-produce)

5. Those who are not ………….cannot read and write.

6. “Why do we need farmers?”

“We need them to ………………food.”

7. “Did you sell your house?”

“No, after a long ………….I decided not to sell it.”

8. “Can free education solve all the problems of our ………..?”

“No, I think it is not enough.”

9. “Could you write the composition?”

“No, the topic was very difficult to ………….. .”

10. Do you ………….believe that life exists on that planet?

11. That boy is ……………for breaking the glasses.

12. “Is he an educated man?”   “Yes, he has a university ……………. .’

 

C. Complete the following sentences with your own knowledge. (0.5)

13. Education is not an end, but a……..………..to an end.

 

D. Write the correct form of the  words given in brackets. (2)

14. Ali worked hard on the problem.  ……………,he solved it. (final)

15. “What do you think about this problem?”

“Don’t worry. It’s not …………important.             (real)

16. She tried to answer all my questions …………… .         (honest)

17. She gave a ……………answer to my question.               (rapid)

 

 

 

E. Choose the best choice. (3)

18. He says that ……………English is easy.

   a. learn                  b. learned                  c. learns            d. learning

19. Reza is interested in ……………football matches.

   a. watch                 b. watching                c. watches         d. watched

20. He finished …………..the car early in the evening.

   a. repair                 b. repaired                c. to repair        d. repairing

21. I believe it’s very important for you …………a foreign language.

   a. know                  b. known                    c. to know         d. knowing

22. The children insisted ………….watching the cartoon.

   a. in                       b. on                 c. at                          d. for

23. I believe that it is necessary for you …………English in the classroom.

   a. speak                  b. to speak                c. speaking         d. spoke

F. Complete the following sentences. (1)

   24. Knowing a foreign language is very important.

   It is ………………………………………………………………..……….. .

  

25. It is interesting to learn about other cultures.

   Learning……………………………………………………………….………. .

G. In the following words, which word has a different stress pattern? (1)

   26.  above:    a. wanted           b. before   c. enjoy             d. hotel

   27.  angry:     a. mother           b. sister    c. added            d. ago

 

H. Language Functions: Match the following questions with their answers. (1)

   28. How do you usually go to school?                a. Twice a day.

   29. What’s your flight number?               b. By bus.

        c. I don’t know. Let me see.

I. Read the following sentences and choose the best choice.( 2)

30.“This education should fit the person for the job he can do best.”

      According to this statement……………… .

   a. everybody can do his job well.     

   b. education makes ready job for everybody

   c. the aim of education is to make people ready for their jobs   

   d. education can do best for jobs

31. If Mr. Green weren’t an honest man, I wouldn’t be his friend.

      It means that ……………….. .

   a., Mr. Green wasn’t honest before           b. I’m not Mr. Green’s friend

   c. I don’t know Mr. Green at all                d. Mr. Green is an honest person

 

J. Read the following passage and choose the best choice. (1.5)

Ali goes to Reza’s home twice a week. Yesterday he had a …32…evening and went to visit his friend. Reza came to the door to meet him. Ali went in, …33…his coat, sat on a comfortable chair and began to watch TV. There was …34…film on and both friends enjoyed it very much.

   32. a. short            b. light              c. busy                      d. free

   33. a. took off                b. put out          c. took out                 d. dressed

   34. a. an unclear     b. a boring         c. an interesting         d. an excited     

 

K. Read the following passage and then answer the questions. (3)

Penguins get their food from the sea. Although these birds have wings, they never fly. They use their wings for swimming. Their home is on land but many of them can stay in the sea for months. When penguins are born, they are afraid of water. Therefore, their parents have to find sufficient food for the babies. When autumn days grow shorter and it gets cold, penguins migrate to new homes. There, young penguins must learn how to swim and how to find food.

 

35. Why can’t baby penguins find food for themselves?

 

36. Do penguins migrate in summer?

 

37. Penguins use their wings for flying and swimming.            a. True     b. False

 

38. Penguins always stay in the sea.                             a. True              b. False

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:2  توسط mohammad Ebrahimi  | 

درس دوم

1 – any به معناي (هيچ مقدار – هيچ تعداد) در جملات منفي يا سؤالي انگليسي به كار مي رود. (كاربرد any در حالت منفي)

I haven't any friends in this city.

من هيچ دوستي در اين شهر ندارم.

Have you any friends in this city?

آيا شما هيچ دوستي در اين شهر داريد؟

2 – no به معناي (هيچ مقدار – هيچ تعداد) در جملات مثبت بر سر اسم مي آيد و حالت منفي به جمله مي دهد.

I have no friends in this city.

من هيچ دوستي دراين شهر ندارم(كاربرد no در جمله مثبت) 

3 – همانطور كه ملاحظه مي كنيد any , no معناي يكساني در اين درس دارند. هر دو no , any بر سر اسم مي آيند.

4 – any , no هم بر سر اسامي قابل شمارش مي آيند و هم بر سر اسامي غيرقابل شمارش مي آيند.

من امروز هیچ پولی ندارم         I haven’t any money today

من امروز هيچ پولي ندارم              I have no money today

من اينجا هيچ كتابي ندارم       .I haven’t any books here.

من اينجا هيچ كتابي ندارم        .I have no books here.

5– كلمه some به معناي (مقداري – تعدادي) در جمله هاي مثبت به كار مي رود. Some بر سر همه اسم هاي قابل شمارش و غيرقابل شمارش و همچنين اسم هاي مفرد و جمع مي تواند بيايد. اكنون به چند مثال ديگر توجه كنيد.

Is there any sugar in your cup? Yes, there is some sugar in my cup?

آيا هيچ شكري در فنجان شما وجود دارد ؟ بله ، مقداري شكر در فنجان من وجود دارد؟

Are there any cars in the street? Yes, there are some cars in the street?

آيا هيچ اتومبيلي در خيابان وجود دارد؟ بله ، تعدادي اتومبيل در خيابان وجود دارد؟

Is there any water in the glass? No, there isn’t any water in the glass?

آيا هيچ آبي در ليوان وجود دارد؟ نه، هيچ آبي در ليوان وجود ندارد؟

Are there any students in the class? No, there are no students in the class?

آيا هيچ دانش آموزي در كلاس هست ؟ نه، هيچ دانش آموزي در كلاس نيست؟

ضماير ملكي و صفات ملكي

ضماير ملكي و صفات ملكي نشان مي‌دهند که چه چيزي به چه کسي تعلق دارد.

 

(I)

(you)

(he)

(she)

(it)

(we)

(they)

صفات ملکي

my

your

his

her

its

our

their

ضماير ملکي

mine

yours

his

hers

its

ours

theirs

توجه داشته باشيد که صفات ملکي هميشه قبل از يک اسم مي‌آيند (به همين دليل صفت ناميده مي‌شوند) ولي ضمير ملکي جانشين صفت ملکي+ اسم مي‌شود و مي‌تواند به تنهايي به عنوان فاعل، مفعول و ... قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده مي‌شود).

  This is my book. (اين كتاب من است.)              This book is mine. (اين کتاب مال من است.)          This is her purse.      (اين کيف اوست.)  This is hers. (اين مال اوست.)                      

 Are those your pens? No, these are his. (ضمير ملکي)

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 21:58  توسط mohammad Ebrahimi  | 

دستور زبان درس 2

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره «استفاده از It به عنوان فاعل جمله و كاربرد should در جملات انگليسي مي باشد كه در زير به شرح آن مي پردازيم.  1 – شما قبلاً با It به معناي «آن» يا «او» به عنوان ضمير آشنا شده ايد. اكنون در اين درس مي بينيد كه It مي تواند به عنوان فاعل جمله به كار رود. مانند

 روز سردي است .       It is a cold day.                                                                          

چيدن گل كار مشكلي است.   It is hard to pick the flower                                         

2 – It همراه مشتقات فعل be و يك عبارت اسمي ، يك صفت يا يك فعل مانند rain، snow و غيره به كار مي رود. به چند مثال توجه كنيد.

It isn't very late.                    ‌خيلي دير شده است.

It is raining.                             ‌باران مي بارد.

It is 5 o'clock.                           ساعت 5 است

It is easy to learn English. ياد گرفتن انگليسي كار آساني  است .

3 – دقت كنيد كه در اين جمله ها It‌معناي واقعي ندارد و فقط براي اين به كار مي رود كه جاي فاعل را در جمله پر كند. بنابراين آن را معني نمي كنيم. مانند :

وقت ناهار است . It is time for lunch.                                                                         

براي معني كردن جمله فوق نمي گوييم «آن وقت ناهار است» بلكه مي گوييم «وقت ناهار است».

4 – شما در درس قبل با فعل ( must = بايد) آشنا شديد. در اين درس با فعل كمكي should به معناي بايستن نيز اشنا مي شويد. Should معناي بايستن و اجبار را مي رساند ولي مثل فعل must به معناي جبر و قانون نيست بلكه يك وظيفه اخلاقي را مي رساند . يا كاري كه اگر انجام شود بهتر است. به عبارت ديگر should , must هر دو به معناي «بايد» هستند. ولي should از must‌ ضعيف تر است.

او بايد امشب مطالعه كند He should study tonight.                                              


 5 – بعد از فعل كمكي should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) به كار مي رود.

She is sick today. She should stay in bed.

او امروز بيمار است. او بايد در رختخواب بماند.
  6 – براي سؤالي ساختن با should بايد should را به اول جمله بياوريم ؟

 آيا او بايد امشب مطالعه كند؟ should he study tonight ?                                                

  7- براي منفي ساختن از should not و يا مخفف آن shouldn't ‌استفاده مي كنيم.

آنها نبايد كلاس را ترك كنند. They shouldn't leave the class.                              


كاربرد زبان

«دريافتن درباره اشخاص»
finding out about people

شما اهل كجا هستيد؟A – where do you came from?                                          

من اهل ژاپن هستم .                                                                    B- I come from Japan

 

شغل شما چيست؟ A- what do you do ?                                                         

من يك معلم هستم . B- I'm a teacher.                                                           

آدرس شما چيست؟A – what's your address?                                                

خيابان آزادي شماره 172                                                               B - 172 Azadi Avenue.  

تمرين

پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – what time is it ?"……… is 10 o'clock.
         1) this           2) that                         3) it                   4) the
2 – what day is today?" ……..is Sunday."
       1) this                 2) that                    3) it                       4) _
3 – How far is …….from here to your school?
        1) it                 2) this              3) these                     4) that
4 – who is on the phone? "………is me ".
          1) it               2) she                3) he                      4) that

5 – It is ………….today.
          1) rain           2)cloudy               3)snow                 4)wind
6- They should …….early today morning.
         1) get up        2) to get up       3) got up         4) getting up
 7– she has a test tomorrow. She should …. Hard to night.
        1) to study     2) study        3) studied        4) have studied
8 – "……………………….….."? I'm a doctor.
        1) where are you form?                  2) what's your name?

         3) where do you come from?         4) what do you do ?

9 – where …………………………...? I come from Tehran.
1) are you come from.
2) do you come from
3) are you come.
4) do you come.
10 – Is it raining or snowing? It ……….
1) is cloudy
2) is windy
3) is snowing
4) raining

 

 

نمونه سوال امتحانی زبان 1-درس 2

 

1. ديكته: كلمات ناقص را بطور كامل باز نويسي كنيد.

These funny monkeys live in the jungles of hot l-nds.He rides on the ba-k of the farmer's bicycle. Farmers grow fru-ts .He drops them do-n to the farmer.

He knows that a green one must st-y on the tree lon-er.

 

2. با استفاده از كلمات داده شده جمله هاي زير را كامل نمائيد. ( يك كلمه اضافي است.)

( far from-field-north-green-pick-clever- piece)

1. We don't ………beautiful flowers in the parks.

2. The bus stop isn't……….. our house.

3. Could you give me ……… a cake.

4. Where are the cows? They are in the …………. .

5. Mary is a …………girl. She learns very fast.

6. Sari is a city in the ………. of Iran. 

 

3. مترادف كلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب نمائيد. ( دو كلمه اضافه است.)

8. I want to raise some flowers in my garden.              a. go up             b. drop

9. He must climb each tree to pick the apples.              c. grow up         d. grow

 

4. متضاد كلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب كنيد. (دو كلمه اضافه است. )

10. These oranges are ripe.                         a. busy              b. easy

11. This lesson is very difficult.                   c. clean             d. green

 

5. جمله هاي زير را با نوشتن يك كلمه مناسب كامل كنيد.

12. It is a place where you go to send letters .It is a(n) ………… .

13. It is a funny animal that can pick coconuts. It is a/ an ………… .

 

6. پاسخ صحيح را از بين گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

14. …………. are full of wild animals.

   a. Plants                 b. Trees                    c. Farmers        d. Jungles

15. Where do you ……..your books?

   a. play                    b. keep                      c. try                d. watch

16. My mother is sick .she should …….. in bed.

   a. get                     b. put                        c. stay                        d. give

17. My friend will …………an exam next Monday.

   a. make                  b. get                        c. do         d. take

7. . پاسخ صحيح را از بين گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

 

18. Reza is hungry. He ……….eat something.

   a. had to                 b. have to                  c. should            d. could

19. I think ………..one kilometer from here to the post office.

   a. there                  b. that is                   c. it is                        d. this is

20. Mary ……….study very hard last year.

   a. has to                 b. must                      c. have to                  d. had to

21. He says ……….is time to go home now.

   a. that                    b. it                   c. this                        d. the

7. با هر گروه از كلمات داده شده زير يك جمله كامل بنويسيد.

22. to the park/ it/ how far/ from your house/ is?

 

23. early/ get up/ in the morning/ should/ we.

8. به توجه به تصوير پاسخ دهيد.

24. Whose book is it?                                                                  

 کتاب علی

 

 

9. پاسخ صحيح سوالات قسمت A را از بين جوابهاي قسمت B  انتخاب نمائيد. (يك پاسخ اضافه است.)

        A                                              B

25. What does Ali do?        …..                             a. Henry.

26. Where is he from?       …..                             b. He's a baker.

27. Who's that?                 …..                             c. That's Mr. Amiri.

                                                                         d. He's from Spain.

 

11. كدام كلمه از نظر تلفظ باسه كلمه ديگر متفاوت است.

28. a.foot                  b. boot                      c. rule                       d. cool

29. a. who                 b. blue                       c. tool                       d. put

 

 

12. با توجه به مفهوم جمله، گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

30. The monkey rides on the back of the farmer's bicycle to go to work. It means that………

   a. the monkey rides his bicycle to work

   b. the farmer rides the monkey's bicycle

   c. the farmer  takes the monkey to work by bicycle

   d. the monkey takes the farmer to work by bicycle

 

13. متن زير را خوانده و به سوالات پاسخ دهيد.

 Mrs. Brown had a small garden behind her house and in the spring she planted some vegetables in it. She looked after them carefully and when the summer came, they seemed very nice. One evening, Mrs. Brown looked at her vegetables and said, "Tomorrow I am going to pick them, and then we can eat them." But early the next morning, her son ran into the kitchen and said, "Mother, mother! Come quickly! Some cows are in the garden and they are eating our vegetables!"

 

1. Did Mrs. Brown look after her vegetables carelessly?

 

2. Where was the garden?

 

3. The word "small" is the opposite of "……….".

4. Mrs. Brown planted some vegetables in the spring.            A. True     B. False

5. The cows didn't eat the vegetables.                         A. True     B. False    

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 21:55  توسط mohammad Ebrahimi  |