شعر داستان و ......

قابل توجه دانش آموزان دبیرستانهای شاهد و جابر و مطهری و  خرداد

برنامه اولین جلسه حضورتان در کلاس در سال 1391

 

سال اول

جملات بخش new words   درس   5 و 6 و7 و 8 را بصورت هر جمله در یک خط بنویسید وزیر کلمات مرتبط با هم خط بکشید.به این شکل :

1-smoke rises from fire

در اینجا دود و آتش با هم جور هستند

2-steam rises from hot water.

بخار و داغ بودن آب مرتبط هستند  

معنی و سوالات آنها لازم نیست

 

سال دوم

به آخر کتاب در لیست لغات مراجعه کنید و معنی کلمات درس های 3 و 4 و 5 و 6  را در آنجا جلوی کلمه مربوطه یادداشت کنید.

 

سال سوم

1-فقط معنی کلمات درس های 3و4و5  بصورت کتبی در اولین جلسه حضورتان در سال 91 آزمون گرفته می شود. و سه تا نمره مستمر محسوب می گردد.

2-از نکات گرامری دروس 4و 5  ده یا بیست سوال تستی بعنوان نمره مستمر آزمون گرفته می شود.

 

سال چهارم

دو آزمون تستی مربوط به درک معنی لغات درس های 4و5و6و7 به عنوان دو تا نمره مستمر ترم گرفته می شود.تعداد سوالات بیست تست می باشد.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین 1391ساعت 19:33  توسط mohammad Ebrahimi  | 

F & L.NAME:…………………………………   NO:………………

choice – health – worried – poor - channels

improve – holidays – relaxed – wide - average

1-Your ……………………was low last year.

2-Practice will …………………your average.

3. I stayed at home and …………………………………… .

4. It’s hard for me to make a good ………………..………. .

5-There are many TV……………….….in some countries.

6-Mr Amini was very …………………….about his son.

7-Many people don’t work on………………………

8- In Tehran people have a ………………………choice.

9-Some of people are rich. Some are………………..

10-resting at home will improve your………………………

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 13:10  توسط mohammad Ebrahimi  | 

NAME AND FAMILY:

Choose the correct answer.

1. Do you know when -----------------?

a) will the bus leave

b) dose the bus leave

c) the bus will leave

d) the bus leave

2. A:”Does she go to the seaside on Fridays?”

 B: “I don't know -------------- to the seaside.”

a) when she goes

b) when will she go

c) when does she go

d) when is she going

           

3. A: ”What’s your plan for the weekend?”

 B: “I ------------- do my homework and relax.

a) am going

b) was going to

c) was going

d) am going to

4. We have bought some roses and we ------ them in the garden.

a) will be planted

b) planted

c) were planting

d) are going to plant

5. Do you really know the store where ---------‎‎--the English book?

a) bought Reza

b) did Reza buy

c) Reza bought

d) Reza did buy

                      

6. Take an umbrella. It-----------------------

a) has rained

b) rained last night

c) had rained before

d) is going to rain

                   

7.‏"‏There isn’t any price on this.‏"‏

 Ask the clerk------------‎‎-----------

a) it costs how much

b) how it costs much

c) how much did it cost

d) how much it costs

                                                      

8.‏"‏A:‏ ‏What is he doing?

 "‏B: I don’t know-----------‎‎---- doing.

a) that what he is

b) what he is

c) that what is he

d) what is he

                      

9. A:‏" ‏What’s that gentleman’s name?  B: I can’t remember ----------------

a) his name is what

b) his name what is it

c) what his name is

d) what is his name

             

10. I think he --------- to take the test today.

a) is going to

b) is going

c) will be going

d) was going to

Vocabulary ‎

Choose the best answer.‎

11. After the operation, my mother was told to ---- for two weeks.

a) repeat  b) relax     c) review   d) recall

                                             

12. We live in a developing country and we must try to ---‎‎------------ our conditions of living.

a) ignore   b) limit      c) improve          d) cure

                              

13. Although my grandmother is a little old, she has a very good ----------------

a) chemistry      b) eyesight        c) fashion d) pressure

                                

14. In several cases which children were taken away form TV, their --------------- improved a lot.

a) influence       b) eyesight   c) fashion      d) pressure

                   

15. He is worried about this exam. The opposite of worried is -----------

a) ashamed   b) harmful     c) relaxed d) frightened

                            

16. TV programs won’t have many -------- if they aren’t interesting.

a) visitors b) players c) immediately  d) recently

                        

17‏.‏ A: "Do you know they will go on a trip by car?‏"‏ 

      B: Yes, I do.They have --------- a new car.

a) honestly        b) perfectly      c) immediately  d) recently

                       

18. He always likes to do -------------- things. He is really strange.

a) unusual b) hardly  c) reported        d) exited

                                   

19. Nobody can -------------- him. He does whatever he thinks it’s right.

a) intend   b) influence       c) invite    d) invent

 

20. Your vocabulary is quite good, but you should ------‎‎-------- your pronunciation.

a) improve          b) relax     c) research        d) influence

Cloze test

As we walk the (21) streets on summer evenings, we wonder ‏"‏where the hell is every body?‏"‏

Psychologists are (22) about what TV is doing to our life. It has (23) our friends, parents and our neighbors. We know the people on different films but we don’t know the name of the family next door. What would TV possibly be giving us that is worth what it’s taking (24).

21. a. noisy      b. empty             c. full         d. wide

22. a. relaxed  b. frightened    c. excited d. worried

23. a. replaced         b. taken           c. gotten  d. increased

24. a. out        b. on                  c. away      d. off

         

Mini comprehension

25. ‏"‏Some parents were glad to end the daily struggle among family members to decide what program to watch.‏"‏

We understand that -----------------------      a. some parents had struggle to decide what program to watch

b. some parents were happy to see the daily struggle

c. the parents were happy because the struggle had ended

d. the parents were happy to decide about what program to watch

26.‏" ‏For family which children, a big problem is getting the children away form the television to do their homework.

This sentence means that ---------------------- ‏   ‏

a. the children of these families do their homework away from the television

b. it’s difficult to force children to do big problems of their homework

c. being away from TV, make children do their homework

d. the big problem for families with children is to make them do their homework

27. ‏"‏Not watching TV for a month improved children’s eyesight in several cases.‏"‏

In which of the following sentences the word case has the same meaning as the one in the above sentence?

a. if that’s the case you will have to work harder

b. these are the computer cases which were damaged

c. the cases must be carried by the porter

d. there are five cases of influenza

 

Good luck/Abdollahi/1390

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 13:7  توسط mohammad Ebrahimi  | 

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

4-چهار تا از خانواده ها دریافتند که بدون تلویزیون نمی توانستند به آسانی زندگی خود را ادامه دهند،و آزمایش را رها کردند.آنها گفتند که نتوانستند راه دیگری را برای گذراندن اوقات فراقت خود پیدا کنند.از بین آنهایی که با موفقیت تلویزیون تماسا نکردند مشاهدات جالبی گزارش شد.

5-بعضی از خانواده ها از پایان کشمکش های اعضای خانواده ها بخاطر اینکه  چه برنامه ای را تماشا کنند خوشحال بودند.در بعضی از خانواده ها اعضای خانواده زودتر به رختخواب رفتند.اعضای خانواده دریافتند که کارهای دیگری مثل مطالعه یا بازی والیبال را انجام دهند.اعضای خانواده ها فهمیدند که بدون تلویزیون وقت بیشتری را برای صحبت کردن یا بازی بین خودشان دارند.وقت شام بدون فشار تلویزیون راحت تر و آرام تر شده بود.در چند مورد توان بینایی بچه ها بهتر شده بود.

6-بعضی از بچه ها دریافتند که در مدرسه چیزی برای صحبت کردن در مورد آن ندارند.بعض از مادران فهمیدند که حرف کمتری برای گفتن به بچه های کوچک شان دارند.

7-در پایان آزمایش،بیشتر خانواده ها تقاضا کردند که تلویزیون به خانه های شان برگردد.اما گفتند که در آینده تنها برنامه های مشخصی را تماشا خواهند کرد،و نخواهند گذاشت تلویزیون زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد..

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 13:4  توسط mohammad Ebrahimi  | 

 مترادف                  

1.     Type                                        a)nearly                    

      2.     Skill                                          b)middle

3.     Struggle                                    c)some

4.     Harmful                                    d)bright

5.     Almost                                     e)possibly, perhaps

6.     Colorful                                    f)treat

7.     Probably                                  g)ability

8.     Behave                                               h)sort, kind

9.     Average                                    i)dangerous

10. Certain                                               j)fight, quarrel

----------------------------------------------------------------------

متضاد

11. Weak                                       a)end

12. Successfully                             b)usual

13. Single                                       c)unsuccessfully

14. Powerful                                   d)peace, friendship

15. Harmful                                    e)start

16. Struggle                                    f)strong, powerful

17. End                                          g)weak

18. Continue                                   h)helpful

19. Relaxed                                    i)plural

20. Unusual                                    j)worried

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 13:1  توسط mohammad Ebrahimi  | 

نمونه سوال زبان 1-درس 1

1. ديكته: كلمات ناقص را بطور كامل باز نويسي كنيد.

Friedrich made school a hap- -er place for children in many co-ntries.

He gr-w up. He rem-mbered his school.All day long he lo-ked at books.

 

2. با استفاده از كلمات داده شده، جمله هاي زير را كامل نمائيد. ( يك كلمه اضافي است.)

      (pay/ alone/ grow up/ grow/ pretty/  little/ die)

1. When I ………, I like to visit another country.

2. There should be …………pictures in children's books.

3. She didn't have any money to ……….for the map.

4. Plants and people ………without water.

5. My grandfather lives ……….in a big garden.

6. Mrs. Ahmadi has two …………sons.

 

3. مترادف كلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب نمائيد. ( دو كلمه اضافه است.)

1. He paid 150 tomans for the pen.   ….                         a. like        b. big

2. I love my parents very much.        .…                        c. gave      d. grow

 

4. متضاد كلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب كنيد. (دو كلمه اضافه است. )

1. There is a small cat on the table.                     …      a. slowly         b. big

2. The man was walking fast down the street.       …      c. carefully     d. fat

 

5. جمله هاي زير را با نوشتن يك كلمه مناسب كامل كنيد.

1. A school for three or four years old is called a(n)……….. .

2. Canada is a ………but Tehran is a ……….. .

6. پاسخ صحيح را از بين گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1. There are many countries ……….the world.

   a. during                  b. in front of            c. all over          d. above

2. Everybody can learn how to ……….. a bicycle.

   a. ride                     b. drive                    c. travel            d. leave

3. The teacher asked us to ………..the dialog loudly after him.

   a. understand          b. write            c. repeat                   d. learn

4. We should pay ………..to what our teacher says.

   a. attention             b. book                      c. love               d. exercise

 

7. پاسخ صحيح را از بين گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1. I didn't have a bicycle last year. I ……….walk to school.

   a. should         b. must                      c. have to                  d. had to

2. She can write English now. She ………..write English before.

   a. can't          b. shouldn't               c. couldn't                 d. mustn't

 

3. He………..to wait for the bus.

   a. had             b. could                     c. can                        d. should

4. I couldn't ……….all the questions yesterday.

   a. answered            b. answer          c. to answer              d. answering

 

8. با هر گروه از كلمات داده شده زير يك جمله كامل بنويسيد.

1. do things/ their hands/ they/ with/ couldn't.

2. again/ the lesson/ had to/ the teacher/ teach.

 

9. جمله شماره 1 را با استفاده از couldn't  و شماره 2 را با استفاده از had to و كلمات داخل پرانتز باز نويسي كنيد.

1. He can drive a car now. (two years ago)

 

2. I had an exam yesterday. (get up very early)

 

10. پاسخ صحيح سوالات قسمت A را از بين جوابهاي قسمت B  انتخاب نمائيد. (يك پاسخ اضافه است.)

        A                                              B

1. What's your friend's last name?                      a. Who's speaking?

2. Could I speak to Mr. Ahmadi?                          b. Reza.

3. I'd like you to meet my brother, Jack.             c. Glad to meet you.

                                                                          d. Amiri.

 

11. كدام كلمه از نظر تلفظ باسه كلمه ديگر متفاوت است.

1. a. tie                      b. fry                        c. win                        d. sign

2. a. bike                    b. with                       c. bright            d. drive

 

12. با توجه به مفهوم جمله، گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1. People didn't pay much attention to him, so he played  alone in a garden.

It means that ………… .

   a. he had a lot of friends                         b. children like to play with him.

   c. he didn't have any friends                    d. children paid much attention to him

 

13. متن زير را خوانده و به سوالات پاسخ دهيد.

In different countries, most children start their first grade when they are 5 or 6 years old. But some children start school before the first grade. They go to kindergartens. Kindergartens help each child to solve his problems and live comfortably with the others.

        Friedrich Froebel was a German boy who spent unhappy days at school when he was a child. He couldn't play at school. When he became older, he started a school for young children and called it a kindergarten or a 'children's garden'. He made school a happier place for children. Children could play, pain, look at pictures and listen to stories in his school.

 

1. Do all children start school before the first grade?

 

2. Where was Froebel from?

3. Froebel loved his school.                                  a. True              b. False

4. Kindergartens help children in many ways.         a. True              b. False

 

نمونه سوال زبان 1-درس 2

 

1. ديكته: كلمات ناقص را بطور كامل باز نويسي كنيد.

These funny monkeys live in the jungles of hot l-nds.He rides on the ba-k of the farmer's bicycle. Farmers grow fru-ts .He drops them do-n to the farmer.

He knows that a green one must st-y on the tree lon-er.

 

2. با استفاده از كلمات داده شده جمله هاي زير را كامل نمائيد. ( يك كلمه اضافي است.)

( far from-field-north-green-pick-clever- piece)

1. We don't ………beautiful flowers in the parks.

2. The bus stop isn't……….. our house.

3. Could you give me ……… a cake.

4. Where are the cows? They are in the …………. .

5. Mary is a …………girl. She learns very fast.

6. Sari is a city in the ………. of Iran. 

 

3. مترادف كلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب نمائيد. ( دو كلمه اضافه است.)

8. I want to raise some flowers in my garden.               a. go up             b. drop

9. He must climb each tree to pick the apples.              c. grow up         d. grow

 

 

 

4. متضاد كلمات مشخص شده را از ستون مقابل انتخاب كنيد. (دو كلمه اضافه است. )

10. These oranges are ripe.                         a. busy              b. easy

11. This lesson is very difficult.                   c. clean             d. green

 

5. جمله هاي زير را با نوشتن يك كلمه مناسب كامل كنيد.

12. It is a place where you go to send letters .It is a(n) ………… .

13. It is a funny animal that can pick coconuts. It is a/ an ………… .

 

6. پاسخ صحيح را از بين گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

14. …………. are full of wild animals.

   a. Plants                 b. Trees                    c. Farmers        d. Jungles

15. Where do you ……..your books?

   a. play                    b. keep                      c. try                d. watch

16. My mother is sick .she should …….. in bed.

   a. get                     b. put                        c. stay                        d. give

17. My friend will …………an exam next Monday.

   a. make                  b. get                        c. do         d. take

7. . پاسخ صحيح را از بين گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

 

18. Reza is hungry. He ……….eat something.

   a. had to                 b. have to                  c. should            d. could

19. I think ………..one kilometer from here to the post office.

   a. there                  b. that is                   c. it is                        d. this is

20. Mary ……….study very hard last year.

   a. has to                 b. must                      c. have to                  d. had to

21. He says ……….is time to go home now.

   a. that                    b. it                   c. this                        d. the

7. با هر گروه از كلمات داده شده زير يك جمله كامل بنويسيد.

22. to the park/ it/ how far/ from your house/ is?

 

23. early/ get up/ in the morning/ should/ we.

8. به توجه به کلمه داخل پرانتز پاسخ دهيد.

24. Whose book is it?(Mr Amini)                                                                  

 

 

 

 

9. پاسخ صحيح سوالات قسمت A را از بين جوابهاي قسمت B  انتخاب نمائيد. (يك پاسخ اضافه است.)

        A                                              B

25. What does Ali do?         …..                             a. Henry.

26. Where is he from?        …..                             b. He's a baker.

27. Who's that?          …..                             c. That's Mr. Amiri.

                                                                         d. He's from Spain.

 

11. كدام كلمه از نظر تلفظ باسه كلمه ديگر متفاوت است.

28. a.foot                   b. boot                      c. rule                       d. cool

29. a. who                  b. blue                       c. tool                       d. put

 

12. با توجه به مفهوم جمله، گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

30. The monkey rides on the back of the farmer's bicycle to go to work. It means that………

   a. the monkey rides his bicycle to work

   b. the farmer rides the monkey's bicycle

   c. the farmer  takes the monkey to work by bicycle

   d. the monkey takes the farmer to work by bicycle

 

13. متن زير را خوانده و به سوالات پاسخ دهيد.

 Mrs. Brown had a small garden behind her house and in the spring she planted some vegetables in it. She looked after them carefully and when the summer came, they seemed very nice. One evening, Mrs. Brown looked at her vegetables and said, "Tomorrow I am going to pick them, and then we can eat them." But early the next morning, her son ran into the kitchen and said, "Mother, mother! Come quickly! Some cows are in the garden and they are eating our vegetables!"

 

1. Did Mrs. Brown look after her vegetables carelessly?

 

2. Where was the garden?

 

3. The word "small" is the opposite of "……….".

4. Mrs. Brown planted some vegetables in the spring.             A. True     B. False

5. The cows didn't eat the vegetables.                 A. True     B. False    

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 8:44  توسط mohammad Ebrahimi  | 

 
+ نوشته شده در  جمعه چهارم شهریور 1390ساعت 18:29  توسط mohammad Ebrahimi  | 

About the Games

 • There are 7 games on each set of 9 words.
 • Choose the games that you enjoy or do all of them to reinforce learning.

The Games

+ نوشته شده در  جمعه چهارم شهریور 1390ساعت 14:36  توسط mohammad Ebrahimi  | 

1. Is it easy for a miner to work in a mine?

      No, working ……………………………………. .

2. Knowing a foreign language is very important.

   It is …………………………………………………..……….. .

3. It is interesting to learn about other cultures.

   Learning……………………………………………….……….

4.Is it difficult to explain that text for the children?

    Explaining.............................................................

5. What has made Maryam tired?( study English)

 

6. What is the woman doing?(eat lunch)

 

7. The new ship will be used next month.   

When …………...............................………?

8. This problem had been solved in the classroom.      

Where ……..........................………….?

9. When is the shop closed on Thursdays?(21:00)

…………………………………………………………………….

10. Should Betty's hands be washed?(Yes)

…………………………………………………………………….

11. Why are Ali and his friends excited?

..................................................................................................

12. What did he expect her to do?(go to bed)

......................................................................................................

13. What did the man force them to do?( work on the farm)

............................................................................................

14.What is the boy going to do?(wash the car)

................................................................................................

15. The teacher told us, "Don't put your books on the desks."

     The teacher told us not …………………………. .

16. "Mary, please be quiet."

      Mrs. Brown asked ……………………………… .

 

16-1.Whom did your father invite?

       I don't know whom ………………………………….

17. “Whom did she see yesterday?”

“ I don’t know whom………………………….. .”

18. “When does she cook lunch?”

“I can’t remember when ………………………….. .”

-------------------------------------------------------------------

19. She always remembers to say “please” and “thank you”.                                           

She is very ………….. .

20. Watching TV for a long time can be …………….. .

21. Those who have weak …........cannot recall things easily.

22. There are several ways which help us to remember things for a long time. One of them is ………………….. .

23. Education is not an end, but a……..………..to an end.

24. It's given to the person who places second in an athletic competition. It's a ……….. .

25.The game which is played by two people on a board is called …….. .

26. Driving on snow-covered streets is not safe. It is very …….. .

27.A person who flies an airplane as a ………… is called a pilot.

28. Moslems do not eat on certain days. In fact they …………… .

29. A machine that can do a series of actions on the information which is given to it is called a(n) ………… .

30. A computer is ……….. . This means that it can be given instructions which tell it exactly          what to do.

31. The instructions that can be given to a computer which tell it exactly what to do are called the computer …………. .

32. Some people are very rich. Some are very poor, but a large number are ………. .

33. A person who watches television programs is called a TV ………….. .

34. We need doctors to ………..our illnesses.

35. Education is not an end, but a ………..to an end.

36. I we don't take the rubbish away from our houses, we must get terrible ………. .

37. A piece of metal which is used as money is called a (an) ……..

38. He wrote a book about the use of wind …………. .(power)

39. Little children are interested in …………pictures. (color)

40. I saw a ………….film last night. (wonder)

41. Today is very hot and ………… . Let’s stay at home. (sun)

42. Ali worked hard on the problem.  ……,he solved it. (final)

43. “What do you think about this problem?”

“Don’t worry. It’s not …………important.(real)

44. She tried to answer all my questions ……… .         (honest)

45. She gave a ……answer to my question.                   (rapid)

46. Birds …...from cold places to warmer ones in winter. (migrate)

47. We’re sure that life does not ……on that planet. (exist )

48. I don’t know the reason for the ………of birds. (migrate)

49. He should swim the …………….…….of the pool.  (long)

50. We measured the …………………..of the table. (wide)

51. The ………..……of this river can be easily measured. (deep)

52. It is the ......and the light of the sun that make our life possible. (hot)

53.It was a very …….football match. We enjoyed it very much. (excite)

54. He’s unhappy because his job is ………….. . (bore)

55. I didn’t understand the physics problem because I was … . (confuse)

56. Money brings comfort, but it doesn't bring ……….. . (happy)

57. He passed his exam successfully. He and his family are very .… .(happy)

58. Please ………..why you weren't at work yesterday. (explain)

59. The field looks very ……………now. (color)

60. The old man walked …………along the street. (slow)

61. I could improve my English with my teacher's ….…… (guide)

62. He said he was going home, but ………he went to the cinema. (actual)

63. I sent her an …………..to the dinner party yesterday. (invite)

---------------------------------------------------------------

نگران        مسئولِ بخاطر       هدف   در آوردن  جزئیات   انتخاب ها   تحصیل

(education/ choices/ details/ took off/ end/responsible for/ worried/  عادت هاhabits / recall تماس دوباره

 

 64. "Do TV channels in Iran give you a lot of ……….……..?"  "No, they don't."

65. "Does he love to help people?"

"Yes, helping people is his ….…….in life."

66. "Who is …………….this broken window?" "I think the boy who is playing in the yard."

67. A good system of …………..should prepare children for life.

68. "Have you heard the recent news?"

"Yes, but I don't know all the ……..….. ."

69. He has changed his study …... . This will make his marks better.

70. I may not …..the name of the hospital. I should write it down.

71.  Ali was…..to tell his father everything about his car accident.

      چرخیدن  شیمیدان ها  دستورالعملها   سرگرم کردن   فضا پیماها   رشته

field/spacecrafts/ entertains/instructions/chemists/orbit

 

73. "How can computers help………….?" "They can help them to design drugs."

74. "Did the spacecraft ……….round the moon?" "Yes, and it took some pictures of it."

75. "Does he know the answer to this math problem?"  "No, his ……….is chemistry."

76. Computers can control all …..which orbit out through space.

77. The old lady …………the children when their parents are out.

78. "Do you know how to work with this computer?" "No, let's read the …….before using it."

        اختراع کردن/ شامل شدن/ متعجب شدن/ سرگرم کننده/فریاد زدن/دور از هم

(far apart-shout-amusing-surprised-involve-invented)

 

79. Teachers shouldn’t ……………at little children in schools.

80.What does your job ……….?” “I have to prepare reports.”

81.“Do Reza and Hadi live near each other?”“No, they live ... ”

82. “Did they enjoy the film?” “No, it wasn’t ………………..”

83.“What did Alexander Graham Bell do?”“He... the telephone.”

84.When he couldn’t answer the questions,I was…..because he

had studied a lot

/با سکوت /ورزشکار/رقابت/   پشت        جشن   برگزار کردن

celebration/ behind/ competitions/athlete/ silently/ held

 

85. The baby didn't wake up because I went to his room ….…… .

86. "Did you take part in his ……..……?"  "No, I didn't. I had to study for the exam."

87. "Where will the Tuesday meeting be .…….?" "In my office."

88. "Why are you going to the stadium?" "We would like to see the ……….….among the athletes."

89.  "Is your friend a good …………………?" "Yes, he plays football very beautifully."

90.  "Where have you parked your car?" "It is just …..….yours."

 

بیماریها        اطلاعات       جزئیات  عادت  شرح دادن  علاقمند بودن   زنگ زدن

(call up-interested in-describe-habit-details-information-illnesses)

 

91.The policeman asked Ali to……how the accident happened.

92. “Would you give the ………..of the accident?” “Yes, of

course. I was on the scene.”

93. “How does loss of memory occur?” “It happens in some

mental and physical ……. .”

94. “Does Hadi like the films about the sun and stars?”

       “Yes, he is very …………scientific subjects.”

95.“When did you …………your friend?” “I telephoned him

before dinner.”

96. “Can you give me some ………….about computers?”

“Yes, of course. I know different computer systems.”

 

 

 

 

  میانگین/ واقعا       بحث           مدرک      مسئول            فهمیدن

(understand-responsible-degree-discussion-really-average- تحصیل کردهeducated-society-produce)تولید کردن

                                             جامعه

97. Those who are not ………….cannot read and write.

98. “Why do we need farmers?”

“We need them to ………………food.”

 

99. “Did you sell your house?”

“No, after a long ………….I decided not to sell it.”

100. “Can free education solve all the problems of our ……..?”

“No, I think it is not enough.”

101. “Could you write the composition?”

“No, the topic was very difficult to ………….. .”

102. Do you ………….believe that life exists on that planet?

103. That boy is ……………for breaking the glasses.

104. “Is he an educated man?”   “Yes, he has a university ……. .’

        اجازه دادن/اطلاعات/      آزمایشات        نیاز داشتن   تاثیر   انتخاب

(choice-effect-require-experiments-information-allow-

عاداتhabits-relaxed-struggleمشاجره

                                                آرام و آسوده

105. “What are the researchers doing in the lab?”

“They’re doing some ………………on monkeys.

106. He has changed his study ...... This will make his marks better.

107.“What did you do yesterday?” “I stayed at home and … .”

108. “Which house are you going to buy?” 

“ I’m not sure. It’s hard for me to make a good ……………. .”

109. “Did the medicine have any ........…?”  “Yes, I felt better.”

110. Her mother doesn’t …her to go out on such a rainy night.

112. “Do your family members …….……..on TV programs?”

“Yes, they sometimes do.”

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم خرداد 1390ساعت 9:46  توسط mohammad Ebrahimi  | 

 1. مترادف ها
 2. Type                                                    a)nearly                  
 3. Skill                                                     b)middle
 4. Struggle                                               c)some
 5. Harmful                                               d)bright
 6. Almost                                                e)possibly, perhaps
 7. Colorful                                               f)treat
 8. Probably                                              g)ability
 9. Behave                                                            h)sort, kind
 10. Average                                               i)dangerous
 11. Certain                                                            j)fight, quarrel

----------------------------------------------------------------------

متضاد

 1. Weak                                                   a)end
 2. Successfully                                        b)usual
 3. Single                                                  c)unsuccessfully
 4. Powerful                                             d)peace, friendship
 5. Harmful                                               e)start
 6. Struggle                                               f)strong, powerful
 7. End                                                     g)weak
 8. Continue                                             h)helpful
 9. Relaxed                                               i)plural
 10. Unusual                                               j)worried

===================================================

          مترادف کلمات داخل پرانتز را از سمت راست پیدا کنید

1.      It was (unusual) to see him there.                                          Important

2.      The snow (continued) all the night.                                           Finish

3.      He was sad to (end) his journey around the country.                Treat

4.      What was the cause of their (struggle)?             not useful

5.      It is (necessary) form him to study hard.                                   Possibly

6.      They don't (allow) us to go inside the bank.                              Strange

7.      Smoking is (harmful) for people.                                               Likes

8.      How did he (behave)?                                                   Permit

9.      He (is interested in) swimming.                                     Fight

10.  They will (probably) come tomorrow morning.          went on

 

 

 

1.      End                                                              a)newمترادف                

2.      Perfect                                                          b)quickly, fast

3.      Dislike                                                          c)goal

4.      Discussion                                                    d)remove

5.      however                                                       e)suitable

6.      take away from                                            f)make

7.      fit                                                                 g)but, still

8.      produce                                                        h)talk

9.      modern                                                         i)hate

10.  rapidly                                                          j)complete

------------------------------------------------------------------------------------

11.  Realize                                                         a)oldمتضاد                   

12.  Silly                                                              b)safe

13.  Stupid                                                          c)accept

14.  Dangerous                                                    d)dishonest

15.  Modern                                                        e)misunderstand

16.  Rapidly                                                        f)serious

17.  Possible                                                        g)slowly

18.  Useful                                                          h)impossible

19.  Refuse                                                          i)harmful

20.  Honest                                                          j)clever, smart

-----------------------------------------------------------------------------

          مترادف کلمات داخل پرانتز را از سمت راست پیدا کنید

I thought he was a clever boy, but in fact he was very (stupid).Helpful

We need a woman to (fill) this job.                                           Quickly

Smoking is not (useful) for us.                                                   New

Her mother (prepared) her breakfast.                                         Hate

My (goal) in my life is to learn three foreign languages.           Foolish

Why do you (dislike) her?                                                         Aim

He speaks so (rapidly) that I can't understand his words.         Last

The aim of modern education is to (fit) children for life.          Do

Our father bought a (modern) car.                                             Prepare

Can you tell me your (final) answer for this problem?       made ready

 

 

 

 

 

 

مترادف

1.      call up                                                                 amusement

2.      question                                                              therefore

3.      pace                                                                    step

4.      briefly                                                                 short

5.      occur                                                                  ask

6.      hobby                                                                 jungle

7.      forest                                                                  equal

8.      even                                                                    happen

9.      thus                                                                    remember

10.  recall                                                                   telephone

 

----------------------------------متضاد-----------------------------------

 

11.  Interest                                                               hate

12.  Conscious                                                           turn down

13.  Dead                                                                  unconscious

14.  enter                                                                   different

15.  recall                                                                   forget

16.  mental                                                                physical

17.  turn up                                                                health

18.  hate                                                                    alive

19.  same                                                                   love

20.  illness                                                                 exit

-------------------------------------------------------------------------------

 

1.                                    An accident (occurred) in this highway last night.         Amusement

2.                                    I (am afraid of) snakes.                                                        So

3.                                    He (looks after) his grandmother.                                   Remember

4.                                    Do you have any (hobby) in your free time?                   get fear

5.                                    There are many wild animals in the (forests).                  Fix

6.                                    (Thus) you must be careful when you are driving.         came into

7.                                    They (entered) the bank and killed two people.               Asked

8.                                    It doesn't (stick) in my mind very easily.                        Happened

9.                                    A policeman (questioned) him about the accident.         Jungles

10.                                Do you (recall) their address?                                     takes care of

 

 

 

1.      Immediately                                                       allow

2.      operate                                                               not funny

3.      so far                                                                  rapidly, fast

4.      place                                                                     etc.

5.      silently                                                                weekly

6.      permit                                                                  orders

7.      and so on                                                             work, function

8.      instructions                                                         up to now

9.      serious                                                                 put

10.  once a week                                                       quietly

--------------------------------------------------------------------------

11.  Team                                                                    slowly

12.  Individual                                                          in front of

13.  Together                                                                full

14.  organize                                                                 disorganize

15.  immediately                                                       forbidden

16.  behind                                                                  lost

17.  won                                                                    individual

18.  empty                                                                    team

19.  permitted                                                            top

20.  bottom                                                                 alone

----------------------------------------------------------------------------

21.  She (placed) the glass of water on the table.                 Group

22.  Our (team) consists of 14 players.                                 Quietly

23.  (So far), I have been in many countries.                  ride bicycle

24.  He (silently) opened the door and went out.                Planned

25.  I will not (permit) you to play here.                               Put

26.  When the fire started, they (immediately) ran out.        Included

27.  We (cycle) to the school every morning.                       Give

28.  We (organized) a trip to the north.                                Rapidly

29.  They will (award) a gold medal to the first person.          up to now

30.  Their party (consisted of) 120 guests.                          Allow

-----------------------------------------------------------------------------------------

1)      Invent                                         instead

2)      call out                                       always

3)      behind                                        formed

4)      manage                                       every time that

5)      in place                                       control

6)      made up                                     mystery

7)      all the time                                 make

8)      wonderful                                  shout

9)      whenever                                    very good

10)  secret                                          back

---------------------------------------------------------------------

11)  far apart                                      easy

12)  behind                                        harmful

13)  hard                                            forgotten

14)  manage                                       mismanage

15)  useful                                         front

16)  remembered                               near

17)  future                                         more

18)  without                                       with

19)  free                                             past

20)  less                                             busy

---------------------------------------------------------------------

21)  Ali is standing (behind) Reza.                                      in the past

22)  (Long ago), there weren't any car in the cities.              at any time

23)  It was a very (amusing) film.                                         Control

24)  The food is (sufficient) for all of us.                            Shouting

25)  I think he can't (manage) this great company.               in the place of

26)  Why was the little boy (calling out)?                            at the back of

27)  They have lived (far apart) for six years.                          was scared

28)  (Whenever) I wanted to talk with her, she didn't accept.     Funny

29)  She (was frightened) because the film was frightening.  far from each other

30)  He slept (instead of) studying his lessons.                          Enough

---------------------------------------------------------------------------------------

1.Endeavour                                                          continuously

2.switch                                                                 become available

3.come in                                                               control

4.drug                                                                    function, do work

5.perform                                                              change direction

6.task                                                                     effort

7.constantly                                                           job, duty

8.influence                                                                        change

9.handle                                                                medicine

10.  turn                                                                  affect

----------------------------------------------------------------------------------

 

11.  Giant                                                               similar

12.  Properly                                                           false

13.  Receive                                                           incorrectly

14.  separate                                                           certainly

15.  perhaps                                                            start

16.  stop                                                                 small

17.  true                                                                  send

18.  never                                                               cruel

19.  friendly                                                           always

20.  similar                                                  different from

---------------------------------------------------------------------------------

21.  This is a great (project).                                                    are available

22.  They built that (giant) building during 4 years.      in a exact manner

23.  She can do her task (properly).                                        very big

24.  Can you (switch) your words to another topic?              Job

25.  Computers (come in) everywhere you can think.       without stopping

26.  Is the new machine (performing) well?                            Change

27.  Teaching is a holy (task).                                                  Plan

28.  He told (exactly) what he had seen to the police.            Control

29.  This machine can work for 10 hours (constantly).          Working

30.  His father was angry and he couldn't (handle) him.         Correctly

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improve- viewers- almost- average- channels-

sport- rest- choice- relaxed- stayed at

1.Do you want to . . . .?

2.What is the . . . . of 8,9,10 ?

3.My brother . . . . home and relaxed yesterday.

4.Do you know how you can . . . . your average?

5.When my father heard the news, he got . . . ..

6.How many T.V . . . . do you have in your country?

7.You must have a right . . . . about your future.

8.They were . . . . ready to go to the cinema but it suddenly rained.

9.If you want to watch football, change the channel to a . . . . channel.

10.The cinema was full of . . . ., and we couldn't find any seat.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Realized- silly- in fact- educate- means- ashamed-

fashionable- government- examine- end

1.Having a lot of money is not an . . . . for me.

2.Today there are new ways to . . . . children.

3.A strong . . . . can control the country very well.

4.Can you . . . . where he is from?

5.Is he . . . . of his unkind behavior?

6.I don't expect you to do such . . . . things.

7.Paper and pens are . . . . of writing.

8.I want to . . . . the knowledge of the students.

9.I hoped they would come very soon, but . . . . they came after 2 months.

10.What models of clothes are . . . . in your country.

------------------------------------------------------------------------------------------

Details- photographic- foreigners- psychologists-

painful- over learning- memory- conscious- ability- stick

1.My brother has a good . . . ., he can remember his old friends' name.

2.Some people have a . . . . memory.

3.It will . . . .  in your mind If you practice more.

4.There are many . . . . who want to visit our country.

5.Can you tell me about the . . . . of your plan?

6.I had a  . . . . backache last night, so I couldn't sleep.

7.Do you have the . . . . to drive?

8.His father is one of the great . . . ..

9.Some people learn something by the way of . . . ..

10.He lost his . . . . in a terrible accident.

 

Long- length- wide- width- high- height- deep- depth- hot- heat

1.How . . . .  is Mt Everest?

2.The weather is . . . . today.

3.Let's measure the . . . . of the table.

4.I know the length of the room, I want to measure its . . . ..

5.The river is . . . . here.

6.The fire doesn't give out much . . . ..

7.How do they measure the . . . . of a mountain?

8.He told us a . . . . story.

9.This table is two meters long and one meter . . . ..

10.        The . . . . of the lake was so great we could not see the bottom.

----------------------------------------------------------------------------------

Invented- habit- excited- fast- inventions- hard working-

wherever- up and down- shouted- far apart

1.He is a . . . . man, he works a lot.

2.Can you tell me who . . . . Electricity?

3.I live in east and my brother lives in west, so we are . . . ..

4.The boys are playing in the garden, they are jumping . . . ..

5.He was so . . . . that he couldn't tell anything.

6.Moslems . . . . 30 day every year.

7.There are many . . . . all over the world every year.

8.The officer . . . .: "fire" and the soldiers fired.

9.Do you believe that smoking is a bad . . . ..

10.        You can leave here . . . . you like.

----------------------------------------------------------------------------------------

Designed- capacity- tower- spacecraft- orbit-

field- process- giant- otherwise- designer

1.His . . . . of interest is art.

2.Who has . . . . this beautiful building.

3.His father is a . . . . of new cars.

4.They are building a tall . . . . on top of that mountain.

5.Elephant is a . . . . animal.

6.Tomorrow, they will send a . . . . to the space.

7.All the planets . . . . round the sun.

8.Please, don't take off your coat, . . . . you will get cold.

9.Do you know how the computers . . . . information.

10.        He has a great . . . . to learn math.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم خرداد 1390ساعت 9:44  توسط mohammad Ebrahimi  |